Privacyverklaring - Helder bij letselschade

Overslaan en naar inhoud gaan

Privacyverklaring

Het uitgangspunt van Helder bij Letselschade is dat u te allen tijde eigenaar blijft van uw gegevens. We verzamelen alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening en via ons dossier-behandelsysteem heeft u inzicht in de gegevens die wij van u hebben. In deze privacyverklaring staan onze minimumnormen, waarbij niet alleen rekening is gehouden met uw privacybelangen, maar ook met uw belang om uw schade te verhalen op een aansprakelijke partij. U kunt ons altijd verzoeken om de gegevens te verwijderen.

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Helder bij Letselschade verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Helder bij Letselschade verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • medische informatie
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • financiële gegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Helder bij Letselschade verwerkt uw persoonsgegevens om uw schade op de tegenpartij te kunnen verhalen. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Helder bij Letselschade neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Helder bij Letselschade bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens in ieder geval zo lang als een dossier in behandeling is. Daarna zijn er drie mogelijke scenario’s:

In het geval de persoonsgegevens staan in een dossier dat tegen finale kwijting gesloten is, vernietigen wij de gegevens vijf jaar na het sluiten van het dossier. Dit in verband met onze verplichtingen om het dossier te bewaren zolang deze nog niet verjaard is.

In het geval een dossier is gesloten zonder finale kwijting bewaren wij de persoonsgegevens voor een termijn van minimaal 5 jaar. Na deze termijn wordt beoordeeld of het noodzakelijk is om deze termijn te verlengen. Bijvoorbeeld omdat er nog steeds een kans is dat het dossier te zijner tijd moet worden heropend vanwege een toename van klachten. Wij maken deze beslissing altijd aan u kenbaar.

Indien het gaat om persoonsgegevens van personen die geen cliënt zijn of worden van Helder bij Letselschade dan bewaren wij de persoonsgegevens maximaal 3 maanden.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Helder bij Letselschade deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Helder bij Letselschade blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Helder bij Letselschade uw persoonsgegevens aan tegenpartijen en (aansprakelijke) verzekeraars. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Helder bij Letselschade gebruikt technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Helder bij Letselschade gebruikt alleen tracking cookies als u hier expliciet toestemming voor geeft. De persoonsgegevens die op deze wijze worden verzameld, worden maximaal twee weken bewaard. Daarna worden deze gegevens geanonimiseerd zodat de gegevens niet naar een persoon zijn te herleiden.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Helder bij Letselschade en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@helderletselschade.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Helder bij Letselschade wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Helder bij Letselschade neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@helderletselschade.nl

Contactgegevens:

www.helderletselschade.nl
Philipsstraat 8-B
3833 LC Leusden
085 019 4378