Algemene voorwaarden - Helder bij letselschade

Overslaan en naar inhoud gaan

Algemene voorwaarden

Definities

a. Helder bij Letselschade: de opdrachtnemer. Het letselschadebureau dat zich bezighoudt met het verhalen van schadevergoedingen voor slachtoffers van letselschade.
b. Opdrachtgever: de persoon die gebruikmaakt van de diensten van het letselschadebureau Helder bij Letselschade.
c. Aansprakelijke partij: dit is de partij die aansprakelijk is voor de schade als gevolg van het ongeval of incident. Dit kan ook zijn de verzekeraar van de aansprakelijke partij.
d. Buiten rechte: buiten de rechter om, dus zonder tussenkomst van de rechter.
e. Buitengerechtelijke kosten: dit is een vergoeding voor de werkzaamheden die Helder bij Letselschade verricht voor de behandeling van de letselschadezaak.
f. Schade: de nadelige gevolgen die voortkomen uit een bepaalde gebeurtenis. Dit kan materieel of immaterieel zijn.

 

 

Opdracht

De opdrachtgever geeft Helder bij Letselschade de opdracht zijn/haar belangen te behartigen voor het verhalen van de schade door het hem/haar overkomen ongeval.

 

 

Dienstverlening

De behartiging van de belangen van de opdrachtgever door Helder bij Letselschade bestaat uit: het buiten rechte vaststellen van de aansprakelijkheid en het vaststellen en verkrijgen van de schade. Mocht de stap naar de rechter toch noodzakelijk zijn, dan maken we hierover nieuwe afspraken.

 

 

Inschakelen deskundigen

Indien er andere deskundigen dan de voor Helder bij Letselschade werkzame medisch adviseurs ingeschakeld moeten worden, dan zullen zo nodig aanvullende afspraken met de opdrachtgever worden gemaakt over de kosten daarvan.

 

 

Doorzenden gegevens

Helder bij Letselschade mag alle informatie en gegevens die van belang zijn voor de behandeling van de letselschadezaak doorzenden aan de aansprakelijke partij of diens verzekeringsmaatschappij of diens vertegenwoordiger. Zo ook aan andere bij de schaderegeling noodzakelijk betrokken partijen. Hieronder valt ook de medische informatie. Deze medische informatie wordt door Helder bij Letselschade alleen doorgezonden aan de medisch adviseur in gesloten enveloppe met de tekst “medisch geheim” of digitaal via een beveiligde e-mail of portaal.

 

 

Medische gegevens

Bij de behandeling van de zaak kan het voorkomen dat er medische informatie wordt opgevraagd bij de behandelende medici (huisarts, fysiotherapeut, specialist, (arbo)arts, etc.). Deze informatie wordt voorgelegd aan een medisch adviseur. Met het ondertekenen van de medische machtiging en de opdrachtovereenkomst machtigt opdrachtgever Helder bij Letselschade om namens en voor rekening van opdrachtgever de benodigde medische informatie en advisering in te winnen. Opdrachtgever machtigt de medisch adviseur om de daaruit voortvloeiende informatie en factuur naar het adres van Helder bij Letselschade te sturen. Daarnaast machtigt opdrachtgever Helder bij Letselschade om in dat verband namens en voor rekening van opdrachtgever de medisch adviseur te betalen. Dit geldt ook voor het betalen van de factuur voor het opvragen van medische informatie bij medici. Tot slot wordt ook machtiging verleend om de betaalde facturen te verhalen op de aansprakelijke partij.

 

 

Informatie

Helder bij Letselschade houdt de opdrachtgever op de hoogte van en adviseert over de voortgang van de letselschadezaak. Helder bij Letselschade mag de verwijzende partij inzicht verschaffen over de stand van zaken waartoe opdrachtgever Helder bij Letselschade schriftelijk heeft gemachtigd.

 

 

Behandeling van de zaak

Zolang Helder bij Letselschade de letselschadezaak behandelt, is de opdrachtgever verplicht alle gewenste medewerking te verlenen en de juiste inlichtingen te verstrekken. Daarnaast is opdrachtgever verplicht alle in zijn/haar bezit zijnde stukken die van belang zijn voor een adequate behandeling van de letselschadezaak te delen met Helder bij Letselschade.

 

 

Beëindiging opdracht

Opdrachtgever is verplicht de gemaakte buitengerechtelijke en andere openstaande kosten met inbegrip van de kosten van derden zoals medisch adviseurs etc. aan de opdrachtgever te betalen, in de volgende gevallen:

  1. Als de opdrachtgever de opdracht aan Helder bij Letselschade beëindigt zonder dat er overeenstemming met de aansprakelijke partij is bereikt.
  2. Als de opdrachtgever niet voldoet aan de medewerking zoals beschreven onder het kopje ‘Behandeling van de zaak’.

Daarnaast mag Helder bij Letselschade deze kosten verrekenen met de door de aansprakelijke partij verstrekte of te verstrekken voorschotten. Over de kosten is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat de kosten gedeclareerd zijn bij de aansprakelijke partij. In voornoemde gevallen zal Helder bij Letselschade de kosten dus niet meer verhalen op de aansprakelijke partij. Opdrachtgever kan op ieder moment Helder bij Letselschade verzoeken om een overzicht van de bij de aansprakelijke partij in rekening gebrachte kosten.

 

 

Kosten voor onze hulp

De buitengerechtelijke kosten worden door Helder bij Letselschade verhaald op de aansprakelijke partij, dit is geregeld in de wet. Helder bij Letselschade zal deze kosten als een afzonderlijke schadepost – dus los van de overige schade – vorderen. Bedoelde kosten komen toe aan Helder bij Letselschade en worden overgemaakt op rekeningnummer NL73RABO0313896755 ten name van Helder bij Letselschade B.V. te Leusden. Bij een schulddeling binnen de letselschade zal opdrachtgever naar rato van de overeengekomen schulddeling het door de aansprakelijke partij onbetaalde gedeelte aanvullen, uiteraard alleen wanneer de schulddeling op de buitengerechtelijke kosten van toepassing is. Dit is niet van toepassing in geval van een no cure no pay overeenkomst.

 

 

Overdracht van de kosten

De opdrachtgever stemt ermee in dat de kosten van Helder bij Letselschade rechtstreeks bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht en draagt hierbij de aanspraak op de vergoeding van deze kosten over aan Helder bij Letselschade.

 

 

No cure no pay

Indien Helder bij Letselschade een financieel risico neemt door de zaak van opdrachtgever aan te nemen, wordt een ‘No cure no pay’ overeenkomst gesloten. In dat geval hoeft opdrachtgever niet te betalen als: de aansprakelijkheid niet erkend wordt of opdrachtgever geen schadevergoeding ontvangt. Als de aansprakelijkheid wel erkend wordt of opdrachtgever ontvangt wel een schadevergoeding, dan zal opdrachtgever een percentage van de schadevergoeding afstaan aan Helder bij Letselschade. Het afgesproken percentage wordt opgenomen in de opdrachtovereenkomst. Bij een ‘No cure no pay’ overeenkomst, worden de regels daarover in de Verordening van de Orde van Advocaten gevolgd.

 

 

Wijziging bank-/girorekening

Indien tijdens de behandeling van de letselschadezaak, het bank- of girorekeningnummer van opdrachtgever wijzigt, dient opdrachtgever dit tijdig en schriftelijk aan Helder bij Letselschade te laten weten om Helder bij Letselschade de gelegenheid te geven de aansprakelijke partij daarvan op de hoogte te stellen. Als opdrachtgever dit niet doet, kan Helder bij Letselschade niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade.

 

 

Aansprakelijkheid

Helder bij Letselschade is niet aansprakelijk en is niet gehouden tot schadevergoeding voor schade van opdrachtgever ten gevolge of naar aanleiding van deze overeenkomst of de uitvoering hiervan. Iedere aansprakelijkheid van Helder bij Letselschade ten opzichte van de opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Helder bij Letselschade wordt uitbetaald. De polisvoorwaarden van deze verzekering worden op verzoek van opdrachtgever toegestuurd.

 

 

Privacy

Helder bij Letselschade behandelt persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op www.helderletselschade.nl/privacy staat het privacystatement van Helder bij Letselschade. Dit statement maakt integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

 

 

Akkoordverklaring

De opdrachtgever ontvangt van Helder bij Letselschade ter ondertekening een opdrachtovereenkomst, waarmee opdrachtgever aangeeft akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

Contact