Wanneer is de school aansprakelijk voor letsel en schade van mijn kind?

Veel ouders zijn in deze periode van thuiswerken door het Coronavirus blij dat hun kinderen weer naar school kunnen. En geen ouder moet er aan denken, maar wat nou als er op school een ongeluk gebeurd? Een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje, zeker als het om kinderen gaat.

Stel: je wordt als ouder op een middag gebeld door de leerkracht van je zoon of dochter, met de mededeling dat je kind tijdens het spelen uit het klimrek is gevallen en daarbij een arm heeft gebroken. In eerste instantie zal al je aandacht uitgaan naar je kind. Later zul je de vraag stellen “kan de school voor de schade en het letsel aansprakelijk worden gehouden”? In deze blog lees je hier meer over.

Blog gaat verder na de afbeelding
Meisje op schommel

Wat houdt de zorgplicht van een school in?

Uit de rechtspraak blijkt dat scholen een bijzondere zorgplicht hebben. Een school moet er namelijk voor zorgen dat het een veilige en vertrouwde omgeving biedt voor kinderen. Een omgeving waar ouders hun kinderen met een gerust hart naartoe kunnen brengen. Zodoende moet de school alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar kan worden verlangt om een veilig schoolklimaat te bieden. Hierbij kun je denken aan het treffen van de juiste veiligheidsmaatregelen en voldoende toezicht houden. Doet een school dit niet? Dan kan er sprake zijn van een zogeheten ‘onrechtmatige daad’ en kun je de school hiervoor aansprakelijk stellen.

Hoe ver gaat die zorgplicht?

De zorgplicht kent grenzen. Het gaat namelijk niet zo ver dat er op ieder kind rechtstreeks toezicht wordt gehouden of dat elke onregelmatigheid direct wordt opgemerkt. Ook gaat het niet zo ver dat er altijd direct kan worden ingegrepen. Dit is ook door de rechter bevestigd in een arrest van het Gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch. De bijzondere zorgplicht van scholen houdt ook niet in dat zij leerlingen moeten behoeden voor ieder mogelijk risico.

Het hangt steeds weer af van de omstandigheden van het geval of een school alle inspanningen heeft verricht die redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om een veilig schoolklimaat te bieden.

Wanneer is een school aansprakelijk?

In principe is iedereen aansprakelijk voor zijn eigen schade, tenzij iemand anders aansprakelijk is voor het voorval. Een school is bijvoorbeeld aansprakelijk als zij niet alle inspanningen heeft verricht waardoor een kind letsel of andere schade oploopt. In dat geval is er sprake van een ‘onrechtmatige daad’ en is de school aansprakelijk. Zo ook met het voorbeeld van het klimrek. De school wist namelijk dat het klimrek niet meer aan de veiligheidseisen voldeed, maar heeft nagelaten het klimrek te repareren.

Een aantal voorbeelden

Om het nog wat duidelijker te maken geven we hieronder een aantal voorbeelden wanneer een school direct aansprakelijk is:

  • Slecht of geen toezicht
    Een school hoort bij alle schoolactiviteiten toezicht te houden. Dit geldt bijvoorbeeld ook in pauzes en tijdens een schoolreis. Het gaat niet zo ver dat alle kinderen op elk moment in de gaten gehouden kunnen worden, maar de toezichthouders moeten wel alle risico’s zoveel mogelijk beperken.
  • Gevaarlijke opdrachten
    Wanneer een leerkracht een kind een opdracht geeft waarvan de leerkracht had kunnen weten dat deze gevaarlijk is, kan de school aansprakelijk worden gesteld voor het opgelopen letsel.
  • Veiligheidsvoorschriften worden niet nageleefd
    Voor scholen geldt hetzelfde als voor alle andere bedrijven. Ze moeten zich houden aan de verplichtingen van de Arbowet wat betreft gezondheid en veiligheid. Doen zij dit niet, ook dan kan de school aansprakelijk worden gesteld.

Tot slot

De regels rondom aansprakelijkheid zijn vaak erg ingewikkeld en het hangt van vele omstandigheden af of de school aansprakelijk is voor de geleden schade en het letsel. Per geval zal bekeken moeten worden of de school alles heeft gedaan wat van haar mag worden verwacht.

Wij kunnen je adviseren in soortgelijke zaken. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om je vraag voor te leggen aan één van onze letselschadejuristen.

Wij staan voor je klaar

Je kunt direct contact met ons opnemen. Stel je vraag in de live-chat of bel 085 – 065 31 49. Op werkdagen zijn wij te bereiken tussen 8:30 en 17:30.