Algemene voorwaarden Helder bij Letselschade

Opdrachtverlening
De opdrachtgever geeft Helder bij Letselschade de opdracht zijn/haar belangen te behartigen ter zake het verhaal van de geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade ten gevolge van het hem/haar overkomen voorval.

Aard van de dienstverlening
De behartiging van de belangen van de opdrachtgever door Helder bij Letselschade bestaat uit het buiten rechte vaststellen van de aansprakelijkheid en de schade en het verkrijgen van voldoening van de vastgestelde schade buiten rechte. De vergoeding van de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn en die door opdrachtnemer worden verricht, worden buitengerechtelijke kosten genoemd. Dit houdt in dat Helder bij Letselschade in principe de schade verhaalt zonder tussenkomst van de rechter.

Inschakelen deskundigen
Met betrekking tot het inschakelen van andere deskundigen dan de voor opdrachtnemer werkzame medisch adviseurs zullen zonodig aanvullende afspraken met de opdrachtgever worden gemaakt.

Doorzenden gegevens
Helder bij Letselschade is gerechtigd alle informatie en gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van de schade door te zenden aan de desbetreffende wederpartij of aan diens verzekeringsmaatschappij, dan wel diens vertegenwoordiger, alsmede eventueel andere bij de schaderegeling noodzakelijk betrokken partijen. Hieronder valt ook de medische informatie. Deze medische informatie wordt door opdrachtnemer enkel en alleen doorgezonden aan de medisch adviseur van de wederpartij in gesloten enveloppe met de tekst “medisch geheim” of middels een versleuteld bestand via de e-mail.

Medische gegevens
Bij de behandeling van de zaak kan het voorkomen dat er medische informatie wordt opgevraagd bij de behandelende medici (huisarts, fysiotherapeut, specialist, verzekeringsbedrijfs(arbo)arts en dergelijke).
De te ontvangen medische informatie zal worden voorgelegd aan een medisch adviseur.

Met het ondertekenen van de medische machtiging(en) en de opdrachtovereenkomst machtigt opdrachtgever Helder bij Letselschade om namens en voor rekening van opdrachtgever de benodigde medische informatie en advisering in te winnen.

Opdrachtgever machtigt de medisch adviseur om de daaruit voortvloeiende informatie en factuur naar het adres van Helder bij Letselschade te sturen en machtigt in dat verband laatstgenoemde om namens en voor rekening van opdrachtgever haar te betalen. Tevens wordt machtiging verleend om de betaalde facturen te verhalen op de aansprakelijke partij.

Informatie
Helder bij Letselschade houdt de opdrachtgever op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de behandeling van de schade en adviseert over de voortgang in het schaderegelingsproces. Opdrachtnemer is gerechtigd de verwijzende partij inzicht te verschaffen in de stand van zaken waartoe opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk heeft gemachtigd.

Privacy
Helder bij Letselschade behandelt persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). Op www.helderletselschade.nl/privacy staat het privacystatement van Helder bij Letselschade. Dit statement maakt integraal deel uit van deze Algemene voorwaarden.

Behandeling van de zaak
Indien en zolang Helder bij Letselschade de desbetreffende letselschadezaak behandelt, is de opdrachtgever verplicht alle gewenste medewerking te verlenen, de juiste inlichtingen te verstrekken en alle in zijn/haar bezit zijnde stukken die van belang zijn voor een adequate behandeling van de letselschadezaak, ter beschikking te stellen.

Beëindiging opdracht
Indien de opdrachtgever de opdracht aan opdrachtnemer beëindigt zonder dat de zaak middels een overeenkomst met de wederpartij is afgewikkeld of indien hij/zij niet voldoet aan het bepaalde in het vorige artikel zal Helder bij Letselschade de inmiddels gemaakte buitengerechtelijke en andere openstaande kosten met inbegrip van de kosten van derden zoals medisch adviseurs etc. aan de opdrachtgever in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze kosten aan opdrachtnemer te betalen. Daarnaast heeft opdrachtnemer de bevoegdheid deze kosten te verrekenen met de door de wederpartij verstrekte of te verstrekken voorschotten. Over de kosten is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat de kosten gedeclareerd werden aan de wederpartij. In voornoemde gevallen zal opdrachtnemer de kosten dus niet meer verhalen op de aansprakelijke wederpartij. Opdrachtgever kan op ieder moment opdrachtnemer verzoeken om een overzicht van de in rekening gebrachte kosten.

Kosten juridische bijstand
De buitengerechtelijke kosten worden door Helder bij Letselschade verhaald op de aansprakelijke partij, het-geen wettelijk geregeld is. Helder bij Letselschade zal deze kosten als een afzonderlijke schadepost -dus los van de overige schade- vorderen. Bedoelde kosten komen toe aan Helder bij Letselschade en zullen worden overgemaakt op rekeningnummer NL73RABO0313896755 ten name van Helder bij Letselschade te Leusden.
Bij een schulddeling binnen de letselschade zal opdrachtgever naar rato van de overeengekomen schulddeling het door de wederpartij onbetaalde gedeelte aanvullen, uiteraard enkel en alleen wanneer de schulddeling op de buitengerechtelijke kosten van toepassing is. Dit is niet van toepassing in geval van een no cure no pay overeenkomst.

Overdracht van de kosten
De opdrachtgever stemt ermee in dat de kosten van Helder bij Letselschade rechtstreeks bij (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht en draagt hierbij de aanspraak op de vergoeding van deze kosten over aan Helder bij Letselschade.

No cure no pay
Indien voor de kostenvergoeding No Cure No Pay is afgesproken, worden de regels daaromtrent in de Verordening van de Orde van Advocaten gevolgd. Dit betreft o.a. de Voorwaarden letsel- en overlijdensschadezaken, de regels voor de Vergoeding van de advocaat, Bijzondere normen die voor de advocaat gelden en de minimale inhoud van de afspraken.

Wijziging bank-/girorekening
Indien tijdens de behandeling van de opdracht/de behandeling van de zaak, het bank- of girorekening-nummer van opdrachtgever wijzigt, dient opdrachtgever dit tijdig en schriftelijk aan opdrachtnemer te laten weten om opdrachtnemer de gelegenheid te geven de verzekeraar daarvan op de hoogte te stellen. Als opdrachtgever in gebreke blijft de wijziging zoals bedoeld door te geven, kan Helder bij Letselschade niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade.

Aansprakelijkheid
Helder bij Letselschade is niet aansprakelijk en is niet gehouden tot schadevergoeding voor schade van Opdrachtgever ten gevolge of naar aanleiding van deze overeenkomst of de uitvoering hiervan.
Iedere aansprakelijkheid van Helder bij Letselschade ten opzichte van de opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroeps aansprakelijkheids verzekering van Helder bij Letselschade wordt uitbetaald. De voorwaarden van deze verzekering worden op verzoek van opdrachtgever toegestuurd.

Akkoordverklaring/opdrachtbevestiging
De opdrachtgever ontvangt van Helder bij Letselschade ter ondertekening een opdrachtovereenkomst, waarmee hij/zij aangeeft akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

Wij staan voor je klaar

Je kunt direct contact met ons opnemen. Stel je vraag in de live-chat of bel 085 – 065 31 49. Op werkdagen zijn wij te bereiken tussen 8:30 en 17:30.

Bel Omid

Letselschade expert

Zal ik je even bellen?

Laat je nummer achter en ik bel je z.s.m. terug.